» » ساختمان مسکونی اکبری

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : اکبری
  • متراژ : 180
  • سال اجرا : 93
  • محل پروژه : لواسان

ساختمان مسکونی اکبری