» » ساختمان مسکونی آقایی

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : آقایی
  • متراژ : 160
  • سال اجرا : 90
  • محل پروژه : تهران(اقدسیه)

ساختمان مسکونی آقایی

ب