» » بهار سلیمانی

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :اداری
  • نام کارفرما : بهار سلیمانی
  • متراژ : 100
  • سال اجرا : 90
  • محل پروژه : تهران

بهار سلیمانی