» » ساختمان مسکونی جوادی(پروژه سوم)

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : جوادی
  • متراژ : 60
  • سال اجرا :
  • محل پروژه : قزوین

ساختمان مسکونی جوادی(پروژه سوم)