» » ساختمان مسکونی جوادی(پروژه دوم)

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :
  • نام کارفرما : جوادی
  • متراژ : 70
  • سال اجرا : 93
  • محل پروژه : قزوین

ساختمان مسکونی جوادی(پروژه دوم)