» » ساختمان مسکونی جوادی(پروژه اول)

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : جوادی
  • متراژ :
  • سال اجرا : 92
  • محل پروژه : قزوین

ساختمان مسکونی جوادی(پروژه اول)