» » ساختمان مسکونی شریفی یمین

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : شریفی یمین
  • متراژ : 350
  • سال اجرا : 93
  • محل پروژه : لواسان

ساختمان مسکونی شریفی یمین