» » ساختمان مسکونی صحرایی

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : صحرایی
  • متراژ : 155
  • سال اجرا : 92
  • محل پروژه : تهران

ساختمان مسکونی صحرایی