» » ساختمان مسکونی قبادی

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : قبادی
  • متراژ : 100
  • سال اجرا : 93
  • محل پروژه : تهران(شمس آباد)

ساختمان مسکونی قبادی