» » گلیران

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :اداری
  • نام کارفرما : گلیران
  • متراژ : 120
  • سال اجرا : 93
  • محل پروژه : رشت

گلیران