» » ساختمان اداری نجفی

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :اداری
  • نام کارفرما : نجفی
  • متراژ : 180
  • سال اجرا : 91
  • محل پروژه : گرگان

ساختمان اداری نجفی