» » ساختمان اداری نوری

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :اداری
  • نام کارفرما : نوری
  • متراژ : 450
  • سال اجرا : 92
  • محل پروژه : اهواز

ساختمان اداری نوری