» » ساختمان مسکونی وارتان

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :مسکونی
  • نام کارفرما : وارتان
  • متراژ : 120
  • سال اجرا : 93
  • محل پروژه : تهران(شهرک های کائن)

ساختمان مسکونی وارتان