» » هتل آپارتمان یزدخواستی

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :هتل آپارتمان
  • نام کارفرما : آقای یزدخواستی
  • متراژ : 1200
  • سال اجرا : 1387
  • محل پروژه : چالوس

هتل آپارتمان یزدخواستی