» » ساختمان مسکونی انصاری فر

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :
  • نام کارفرما : انصاری
  • متراژ : 250
  • سال اجرا : 94
  • محل پروژه : تهران(پونک)

ساختمان مسکونی انصاری فر