» » ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان گلستان

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :خدماتی
  • نام کارفرما : اداره کل مهندسی ساختمان بانک ملت
  • متراژ : 1200
  • سال اجرا : 1395
  • محل پروژه : گرگان

ساختمان سرپرستی شعب بانک ملت استان گلستان

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl