» » اداره امور شعب بانک کشاورزی استان کردستان

پروژه های انجام شده

جزئيات پروژه

  • کاربری پروژه :خدماتی
  • نام کارفرما : بانک کشاورزی
  • متراژ : 3000
  • سال اجرا : 1395
  • محل پروژه : سنندج

اداره امور شعب بانک کشاورزی استان کردستان

نمای اچ پی ال، نمای چوب، چوب نما، نمای خشک، نمای hpl